Regulamin

I. Wstęp
1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.bookofluxury.pl (dalej „Serwis”) prowadzonego pod adresem URL: www.bookofluxury.pl i warunki usług świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną.
2. Administratorem i wydawcą Serwisu jest ESSE Media Marcin Gabrysiak z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Geodetów 136 lok. 28, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-167-29-85 (dalej „Administrator”).
3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
4. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

II. Zawartość serwisu
1. Serwis internetowy zawiera informacje o luksusowych, ekskluzywnych i najciekawszych lokalach oraz produktach z branży rozrywkowej, sportowej, motoryzacyjnej gastronomicznej (w tym alkoholowej) i hotelowej na terenie Polski i Europy.
2. Serwis jest ekskluzywnym miejscem wymiany informacji, przeznaczonym dla ludzi sukcesu, polecanym miłośnikom dobrej marki, osobom ciekawym życia i ceniącym sobie jego smak.

 

III. Zasady korzystania z Serwisu
1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Administrator oraz osoby trzecie mogą udostępniać w Serwisie również odpłatne usługi, które zostaną odpowiednio oznaczone, a dostęp do nich będzie odbywał się na zasadach ustalonych w odrębnych regulaminach lub zmianie niniejszego regulaminu.
2. Korzystanie z określonych usług może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika w Serwisie.
3. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis. Dotyczy to zarówno materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Administratora, jak i przez jego użytkowników.
4. W przypadku niektórych treści Administrator zastrzega prawo do ich udostępnienia użytkownikowi od oświadczenia o wieku użytkownika.

 

IV. Prawa autorskie
1. Treść Serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80, z 2000, poz 904 ze zm). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach Serwisu przysługują wyłącznie Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator współpracuje na podstawie oddzielnych porozumień.
2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie możliwe jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.).
3. W przypadku otrzymania uzasadnionego i uprawdopodobnionego zgłoszenia o naruszeniu prawa autorskiego i praw pokrewnych Administrator może zostać zobowiązany do przekazania stosownym instytucjom wszystkich danych umożliwiających identyfikację podejrzanego.

 

V. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkowników jest Administrator. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora danych innemu podmiotowi w trybie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Serwisem.
2. Podanie przez użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 ze zm.).

 

VI. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).